مقالات

Using Theater as a Medical Cure and Studying its Effects on the Emotional Characteristics of the Nerves and Sinews

۰۳ خرداد ۱۳۹۴
Title:Using Theater as a Medical Cure and Studying its Effects on the Emotional Characteristics of the Nerves and Sinewsessay subject:Sacred Defense and Play Writing /Author: Majid AmraeiAbstract: In this research it is tried to investigate the emotional effects (of Theatrical Cure) on the ... ادامه ...

Comments on music therapy

۰۳ خرداد ۱۳۹۴
Comments on music therapy translation :Majid Amraei "Vyktv Hugo" about the great French writer believes that because our music is our music is good music to help us in the world of dreams and Ahlam are going down, he says Tbay great human love of music because they know how to use it ... ادامه ...

نظری بر موسیقی درمانی

۰۳ خرداد ۱۳۹۴
نظری بر موسیقی درمانی تالیف و ترجمه :مجید امرایی [1]"ویکتو هوگو" نویسنده بزرگ فرانسوی در مورد جایگاه والای موسیقی معتقد است که علت اینکه ما از موسیقی خوش مان می آید این است که ما به کمک موسیقی در دنیای رؤیاها و احلام خود فرو می رویم، او می گوید طبایع عالی انسانی موسیقی را دوست ... ادامه ...

You can use drama therapy

۰۳ خرداد ۱۳۹۴
You can use drama therapy By: Majid Amraei Due to the arts Tasyrdrmany and cathartic is obvious that no one knows, it is clear that for centuries the health of the arts in society is examined.give. The audience are happy, they feel grief appears to be associated with the creator of the ... ادامه ...

شما هم می توانید نمایش درمانی کنید

۰۳ خرداد ۱۳۹۴
شما هم می توانید نمایش درمانی کنید نوشته: مجید امرایی توجه به تاثیردرمانی و پالاینده هنرها امری بدیهی است که بر هیچکس پوشیده نیست ، مسئله ای واضح و روشن که قرن هاست جایگاه درمانی هنرها را در جوامع بشری مورد بررسی قرار داده است . نخستین مرحله تزکیه در خود هنرمند به ظهور می رسد ، هنرمند پیش ... ادامه ...


  << صفحه 7 از 21 | < 1  2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  ... > >> >>|   >>