مقالات

نمایش درمانی روشی برای توانبخشی و بازپروری

۱۱ مرداد ۱۳۹۴
نمایش درمانی روشی برای [1]" توانبخشی" و بازپروری Drama therapy is a way to "habilitation" and rehabilitation نوشته : مجید امرایی (مدرس و پژوهشگر حوزه فرهنگ و هنر) By: Majid amraei (lecturer and researcher in the field of culture and art) توانبخشی به چه معنی ... ادامه ...

نمایش درمانی در تقویت روابط بین فردی

۰۳ مرداد ۱۳۹۴
عنوان مقاله : نمایش درمانی در تقویت روابط بین فردی Titre: thérapie par le théâtre de renforcer les relations interpersonnelles نوشته :مجید امرایی (مدرس و پژوهشگر فرهنگی و هنری) Par: amraei Majid (maître de conférences et chercheur à la vie culturelle et artistique) ارتباط چیست؟ رابطه ... ادامه ...

musicothérapie améliore la maladie [1]

۳۰ تير ۱۳۹۴
Titre: La musicothérapie améliore la maladie [1] "Alzheimer" Par: Majid Amraei (maître de conférences et chercheur dans le domaine de l'art) approche de l'art au traitement: utilisation de l'art à des fins thérapeutiques est pas un concept nouveau dans la culture des anciennes terres ... ادامه ...

موسیقی درمانی در بهبود آلزایمر

۳۰ تير ۱۳۹۴
عنوان مقاله: موسیقی درمانی در بهبود بیماری[1]" آلزایمر" Title: Music therapy improves disease [1] "Alzheimer" نوشته: مجید امرایی (مدرس و پژوهشگر حوزه هنر) By: Majid Amraei (lecturer and researcher in the field of art) رویکرد هنر به درمان : استفاده ازهنرها برای ... ادامه ...

گروه در نمایش درمانی

۰۳ تير ۱۳۹۴
گروه در نمایش درمانی نوشته: مجید امرایی (مدرس و نمایش درمانگر) گروه چیست؟ آیا هر مجموعه از افراد را مى‌توان یک گروه دانست ؟ به عنوان مثال مردمى که در یک جا منتظر آمدن اتوبوس یا مترو هستند را می توان یک گروه دانست ؟ در این زمینه [1] "پالوس" 1989 م ... ادامه ...


  << صفحه 4 از 20 | < 1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  ... > >> >>|   >>