تکنیک های آموزشی

ویژگی های بازی در " Druma Therapy" یا به تعبیری "therapeutic show" را نام ببرید ؟

۰۹ آبان ۱۳۹۶
ویژگی های بازی در " Druma Therapy" یا به تعبیری "therapeutic show" را نام ببرید ؟ - بازی در " نمایش درمانی" اصولا خوشایند ، لذت بخش و سرگرم کننده است و الزاما سازماندهی ، ساعت کار و وقت معینی ندارد.- بازی در" نمایش درمانی" اصولا حرکتی ، فیزیکی و ذهنی است که ... ادامه ...

Transsexual disorder and the main stages in the process of

۰۷ آبان ۱۳۹۶
Transsexual disorder and the main stages in the process of "Drama Therapy"- The first stage of "diagnosis"- The second stage of "theoretical planning"- The third step of the "implementation process"- Stage IV "Evaluation" (Amraei 1379) ... ادامه ...

Some Musical Therapy Techniques

۰۷ آبان ۱۳۹۶
Some Musical Therapy Techniques:• Singing Technique• Music Games• Auditory exercises• Rhythmic Retraining Technique• Improvisation Technique (vocal improvisation)• Composition Technique (Phonetic Sounds) (Amraei 2000) ادامه ...

What is the purpose of "music therapy"?

۰۷ آبان ۱۳۹۶
"Raise the power of attention and concentration, strengthen the power of thought and reason, and ultimately move towards the appropriate response to physical and mental functions is the most important goal of music therapy (Amraei 2000). ادامه ...

Some Interventional Areas of Music Therapy

۰۷ آبان ۱۳۹۶
Some Interventional Areas of Music Therapy:- Public Health Development- Managing stress- Reduce pain- Overcoming Anxiety- Memory Improvement- Improved communication- Strengthening aspects of physical, motor and ... (Amraei2000) ادامه ...


  << صفحه 4 از 10 | < 1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  >   >>