مجله تیاتر

نخستین شماره از نشریه پژوهشى، تحلیلى، آموزشى، اطلا ع رسانى و خبرى تیاتر منتشر شد

۱۱ آبان ۱۳۹۴
نشریه پژوهشى، تحلیلى، آموزشى، اطلا ع رسانى و خبرى تیاتر منتشر شد. نشریه پژوهشى، تحلیلى، آموزشى، اطلا ع رسانى و خبرى تیاتر با صاحب امتیازی و مدیر مسئولی "مجید امرایى" منتشر شد. به گزارش دراما محله سر دبیری این مجله تخصصی را ناصر حبیبیان بر عهده دارد و صفحه آرایى آن را الناز قنبرى انچام ... ادامه ...

دومین شماره از نشریه تیاتر منتشر شد

۱۱ آبان ۱۳۹۴
دومین شماره از نشریه تحقیقی، آموزشی، پژوهشی و علمی «تیاتر» به مدیر مسئولی و صاحب امتیازی «مجید امرایی» و با سردبیری «ناصر حبیبیان» منتشر شد. نشریه تیاتر در شماره دوم این نشریه تحقیقی و پژوهشی مطالبی چون "یاد داشت سردبیر" از ناصر حبیبیان، مقاله "تاثیر نظریات ابن هیثم بر دست ... ادامه ...


  << صفحه 5 از 5 | < 1  2  3  4  [5]