یادداشت ها

دسته: تخصصی
۱۸ اسفند ۱۳۹۷

#دراماتراپی_چیست؟

#یادداشت_از_دکتر_مجید_امرایی_مدرس_دراماتراپیست.

دراماتراپی استفاده هدفمند از جنبه های درمانی هنر نمایش به عنوان ابزاری کمکی در توانبخشی مراجعان است. این یک روش کار بازی محور است که با رویکردی عملی برای گسترش #خلاقیت، #تخیل، #یادگیری، #بینش و #رشد انسان ها استفاده می شود.

از نگاه #انجمن_دراماتراپی_بریتانیا، دراماتراپی دارای دو عنصر اساسی است.

1)نمایشی که به بررسی پتانسیل خلاق و خودجوش بدن و ذهن، از طریق کار با تکنیک های مربوط به نمایش می پردازد.

2)درمانی که اجازه میدهد تا به نیازهای روانی افراد به شیوه ای گروهی در یک محیط امن و حمایتی به دور از قراردادهای رسمی پاسخ دهد.

در این رویکرد پیش فرض اولیه این است که هر شخصی می تواند در جلسات دراماتراپی شرکت کند T اما هر شخصی نمی تواند دراماتراپیست شود.

#دراماتراپی_برای_همه_افراد_در_همه_سنین_خوب_است.

هدف اصلی دراماتراپی این است که توانایی اعضای گروه برای به دست آوردن تجربه بهتر زندگی ارتقاء یابد .

دراماتراپی یک روش موثر برای کاهش اثرات روانی اختلالات روحی از طریق نتایجی است که در بازی جمعی به دست می آید.

دراماتراپی شامل فعالیتهای کلامی و غیر کلامی و استفاده از طیف وسیعی از تکنیکهای نمایشی و روانشناختی است.

دراماتراپی فراگیران را قادر میسازد تا با تغییرات کنار بیایند، با اضطراب برخورد کنند، با سوگها و از دست رفتن شرایط و روابط حمایتی قوی برای خود ایجاد کنند.

دراماتراپیستها هم شامل هنرمندان تئاتر و هم روانشناسان و روانپزشکان هستند .

آنها تمرینات ترکیبی برای مواجهه با مسائل مراجعان ترتیب می دهند، تا روش هایی برای تغییرات روانی، احساسی و ادراکی مراجعان ایجاد کنند. داستان ها، اسطوره ها، بازی، خیمه شب بازی، ماسک ها و بداهه سازی ها ....نمونه هایی از طیف وسیعی از مداخلات هنری است که می توان از آن استفاده کرد.