اخبار

۲۱ مهر ۱۳۸۸

هما روستا گفت: امید به زندگی و اعتماد به نفس از جمله مهمترین دستاورد‌هایی است که نمایش درمانی می‌تواند به دنبال داشته باشد.
به گزارش سایت خبری تئاتر درمانی "هما روستا" کارگردان تئاتر با بیان این که در عرصه تئاتر باید برای معلولان اقداماتی انجام شود، چرا که آنها نیازمند حمایت شایسته‌ای در این زمینه هستند . گفت: دست اندرکاران ذیربط برای معلولان بایستی تئاتر درمانی برگزار کنند، زیرا به لحاظ روحی برخی از آنها می‌توانند چند درصدی سلامتی از دست رفته خود را باز یابند.
" روستا " با اشاره به اینکه اگر سازمان های خدمات ده به معلولان و جانبازان اقدام به برگزاری تئاتر درمانی برای اینگونه افراد کند، زندگی، شور و شوقی را در آنها به وجود خواهد آورد، افزود: تئاتر درمانی است که می‌تواند اعتماد به نفس را به افراد باز گرداند و هر نوع تئاتری نمی‌تواند این وظیفه را به درستی انجام دهد.
این کارگردان با تاکید بر اینکه دست اندرکارانی که اقدام به برگزاری  جشنواره ها می‌کنند، باید دوره‌های مطالعاتی را درباره معلولان آموزش دیده باشند، گفت: همانطور که اشاره شد، وظیفه مسئولان ذیربط این است که به معلولان اعتماد به نفس را باز گردانند و به همین جهت برگزاری جشنواره های نمایش درمانی باید به نفع کم توانان جسمی و حرکتی روحی و روانی باشد نه اینکه منجر به شهرت برای افرادی باشد که در این عرصه فعالیت می‌کنند.
"روستا" گفت : باید از هر نظر به معلولان توجه شود زیرا در غیر این صورت آنها نمی‌توانند در جامعه آن طور که باید حضور داشته باشند، در حالی که برای این افراد حضور در جامعه می‌تواند بسیار مؤثر و حائز اهمیت باشد.