اخبار

۰۴ مهر ۱۳۸۸

در تعریف تئاتر درمانی می توان گفت که عبارت از یک روش گروه درمانی است و آن دسته از خصوصیات بر جسته شخصیت ، ارتباطات بین فرد تعارضات و کشمکشها روانی و همچین اختلالات احساس و عاطفی توسط روشهای مخصوص نمایش را ، مورد مشاهده و بررسی قرار می دهند در ایران از سال 1356 در انستیتو اعصاب و روان بیمارستان حافظ شیراز تئاتر درمانی به مدت شش ، هفت سال به کمک وسائل سمعی بصری پیشرفته به عنوان یکی از روشهای درمانی به کار گرفته شد و نتایج خوبی داشت به نظر می رسد که واژة تئاتر درمانی در مقابل پسیکودرام آمده است .

ارکان تئاتر درمانی

تئاتر درمانی روشی است که می توان از طریق آن به شخص کمک کرد تا ابعا روان شناختی مسأله اش را کشف کند و فرد نه تنها از راه گفتگو بلکه از طریق نمایش در آوردن آنها به بازنگری مشکل خود می پردازد از ارکان تئاتر درمانی می توان به موارد زیر اشاره کرد :

1. شخص اول :

هر فردی که موقعیتعایی از زندگی خود را به نمایش می گذارد شخص اول (( پروتاگونیست )) نام دارد .

2. کارگردان :

به کسی می گویند که شخص اول را در استفاده از روشهای تئاتر درمانی به منظور بازنگری مسأله اش هدایت کند .این فرد می تواند رهبر گروه ، درمانگر معلم یا مشاور باشد . حتی گاهی کارگردانی تئاتر درمانی را یکی از اعضاء گروه به عهده می گیرد .

3. یـــاور :

به فردی اطلاق می شود که در کنار شخص اول و کارگردان به ایفای نقش می پردازد . این فرد در زندگی شخص اول نشانگر افرادی مانند همسر ، کارفرما و یا بخش دیگر از موجودیت خود شخص اول است . سایر تکنیکها و نفشهای خاص را که یاور می تواند عرضه کند ، مانند تصویر شخص اول یا تصویر متضاد او و دیگر موارد می باشد .

4. حضار :

افرادی هستند که در مدت اجرای تئاتر درمانی حضور دارند این افراد ممکن است اعضاء یک گروه درمانی ، شرکت کنندگان در یک سمینار ، دانش آموزان یک کلاس یا اعضاء خانواده شخص اول باشند . این افراد بر خلاف تماشا گران تئاتر معمولی ، با ایفای نقشهای فعال ، شخص اول را در شناخت احساساتش یاری می دهند .

((موارد کاربرد روشهای تئاتر درمانی ))

روشهای تئاتر درمانی را در هر حیطه ای که نیاز به آشکار سازی ابعاد روان شناختی مسأله ای داشته باشد می توان به کار گرفت .

/ برخی از زمینه های کاربر تئاتر درمانی به قرار زیر است :

1 مشاغل بهداشتی

1 آموزش حرفه ای

1 کودکان و نوجوانان

1 کاربرد تئاتر درمانی در صنعت

1 تحصیلات ابتدایی و متوسطه و