تکنیک های آموزشی

۱۸ آذر ۱۳۹۷

From my point of view, health is "Controlling behavior of the body and expression," "showing the feeling," and "understanding the environment."
The patient is told to have a problem in these areas (Majid Amraei, 2002)

....................................................................................................................................................................................

سلامتی / بیماری
به نظر من، سلامتی "کنترل رفتاری بدن و بیان"، "نشان دادن احساس" و "درک محیط" است. بیمار فردی است که در این زمینه دچار مشکل شده است (مجید امرایی، 2002)