تکنیک های آموزشی


روشهای مختلف نمایش درمانی :

1- روش صحبت یکنفری :این روش عبارت از صحبت یکنواخت و یکنفری مراجع اصلی است که با خود صحبت می کند. 2- روش مطالعه رفتار جمعی مراجعان :در این حال مراجع اصلی با همراهی چند نفر وضع زندگی خود را به معرض نمایش می گذارد. 3- نمایش درمانی همراه با توهمات : در این حال مراجع اصلی هذیانها و توهمات خود را به صورت عمل درآورده و با واقعیات زندگی مورد آزمایش قرار می دهد. 4- روش دو نفری :این روش برای نفوذ در مشکلات و منازعات درونی مراجع بکار می رود. ممکن از مراجعان در برابر مراجع بیمار و به عنوان این که خود همان مراجع بیمار است با وی نقشی را ایفاد نمایند و یا به عنوان شبهی برای ارزیابی مشکلات بیمار به او کمک کنند. 5- روش چند گانه :در این روش مراجع اصلی در صحنه با چندین نفر که رل شبیه او را ایفا می نمایند ظاهر می شود. هر یک از شبیه ها قسمتی از شخصیت مراجع اصلی را بازی می نمایند. شخصیت مراجع در مراحل مختلف زندگی مطرح می گردد. و مراجع ، خود ، قضاوتگر صحنه هائی از زندگی خود است. 6- روش آئینه مانند : این روش در موردیکه بیمار قادر نباشد نقش خود را به صورت حرف یا عمل اجرا کند بکارمی رود . یک شخص در صحنه نمایش درمانی قرار می گیرد و بیمار یا بیماران در قسمت مشاهده گران می نشینند. در اینحال شخص مذکور به عنوان بیمار وارد صحنه می شود و رفتار فرد بیمار را که در بخش مشاهده گران نشسته است به صحنه می آورد و مانند آئینه ای به شخص بیمار نشان می دهد که مشاهده گران از حرکات و رفتار و احساس او چه استنباط می کنند. 7- برون افکنی و پیش بینی در بارة آیندة بیمار در این روش مراجع بیمار نشان می دهد که آینده خود را به چه شکل می نگرد و درباره آن چگونه فکر می کند وی زمان و مکان را در نظر گرفته و نیز اشخاصی را که فکر می کند در موقعیتهای آینده با او همبستگی هایی خواهند داشت در نظر آورده و این موضوعات را به روی صحنه می آورد. 8- روش رویایی :در این حال بیمار عملاً رویاهای خود را به نمایش می گذارد . دیگر مراجعان شخصیتهای رویائی مراجع بیمار را نشان می دهند. 9- روش نمایش درمانی از راه روانکاوی :در این روش ، یک فرضیه ، مثلاً عقیده ادیپ را می توان در روی صحنه به معرض نمایش گذاشت و به این ترتیب به موشکافی دربارة ، عقده ادیپ در نزد مراجع پرداخت و اعمال و عکس العملها و احساس های وی را بررسی کرد. 10- نمایش درمانی در تعلیم و تربیت :در این بخش نمایش درمانی به عنوان یک روش تعلیمی و تربیتی بکار می رود. پرستاران ، مددکاران اجتماعی و روانکاو آن ، پزشکان نقش بیمار را بازی می نمایند و مشکلات وی را نشان می دهند. (منبع کتاب نمایش درمانی راهی برای آزاد سازی ذهن نوشته مجید امرایی انتشارات طهورا 1395) 1- روش صحبت یکنفری :این روش عبارت از صحبت یکنواخت و یکنفری مراجع اصلی است که با خود صحبت می کند. 2- روش مطالعه رفتار جمعی مراجعان :در این حال مراجع اصلی با همراهی چند نفر وضع زندگی خود را به معرض نمایش می گذارد. 3- نمایش درمانی همراه با توهمات : در این حال مراجع اصلی هذیانها و توهمات خود را به صورت عمل درآورده و با واقعیات زندگی مورد آزمایش قرار می دهد. 4- روش دو نفری :این روش برای نفوذ در مشکلات و منازعات درونی مراجع بکار می رود. ممکن از مراجعان در برابر مراجع بیمار و به عنوان این که خود همان مراجع بیمار است با وی نقشی را ایفاد نمایند و یا به عنوان شبهی برای ارزیابی مشکلات بیمار به او کمک کنند. 5- روش چند گانه :در این روش مراجع اصلی در صحنه با چندین نفر که رل شبیه او را ایفا می نمایند ظاهر می شود. هر یک از شبیه ها قسمتی از شخصیت مراجع اصلی را بازی می نمایند. شخصیت مراجع در مراحل مختلف زندگی مطرح می گردد. و مراجع ، خود ، قضاوتگر صحنه هائی از زندگی خود است. 6- روش آئینه مانند : این روش در موردیکه بیمار قادر نباشد نقش خود را به صورت حرف یا عمل اجرا کند بکارمی رود . یک شخص در صحنه نمایش درمانی قرار می گیرد و بیمار یا بیماران در قسمت مشاهده گران می نشینند. در اینحال شخص مذکور به عنوان بیمار وارد صحنه می شود و رفتار فرد بیمار را که در بخش مشاهده گران نشسته است به صحنه می آورد و مانند آئینه ای به شخص بیمار نشان می دهد که مشاهده گران از حرکات و رفتار و احساس او چه استنباط می کنند. 7- برون افکنی و پیش بینی در بارة آیندة بیمار در این روش مراجع بیمار نشان می دهد که آینده خود را به چه شکل می نگرد و درباره آن چگونه فکر می کند وی زمان و مکان را در نظر گرفته و نیز اشخاصی را که فکر می کند در موقعیتهای آینده با او همبستگی هایی خواهند داشت در نظر آورده و این موضوعات را به روی صحنه می آورد. 8- روش رویایی :در این حال بیمار عملاً رویاهای خود را به نمایش می گذارد . دیگر مراجعان شخصیتهای رویائی مراجع بیمار را نشان می دهند. 9- روش نمایش درمانی از راه روانکاوی :در این روش ، یک فرضیه ، مثلاً عقیده ادیپ را می توان در روی صحنه به معرض نمایش گذاشت و به این ترتیب به موشکافی دربارة ، عقده ادیپ در نزد مراجع پرداخت و اعمال و عکس العملها و احساس های وی را بررسی کرد. 10- نمایش درمانی در تعلیم و تربیت :در این بخش نمایش درمانی به عنوان یک روش تعلیمی و تربیتی بکار می رود. پرستاران ، مددکاران اجتماعی و روانکاو آن ، پزشکان نقش بیمار را بازی می نمایند و مشکلات وی را نشان می دهند. (منبع کتاب نمایش درمانی راهی برای آزاد سازی ذهن نوشته مجید امرایی انتشارات طهورا 1395)