مقالات

۲۸ مهر ۱۳۸۸

خلاصه تحقیق : موضوع این پژوهش بررسی روان نمایشگری برارتقای سلامت عمومی دانشجویان مؤسسه آموزش عالی سوره که به مرکز مشاوره دانشگاه مراجعه کرده اند می باشد.

با مراجعه به دفتر مشاوره مؤسسه سوره و مذاکره با مسئولان و مشاوران این مرکز حدود 60  درصد از علت های مستقیم مراجعه دانشجویان اختلال " اضطراب" و وجود "استرس" تشخیص داده شده است. بنا به گفته مشاوران، 80 درصد مشکلات دانشجویانی که به این مرکز مراجعه می نمایند وجود اختلالات روانی از جمله اضطراب و استرس     می باشد. با مطالعه منابع و پیشینه های موجود در این خصوص به نظر می رسد روش های درمانی مکمل، نظیر روان نمایشگری نیز می تواند برای بهبود سلامت عمومی مراجعان مفید واقع شود.

اهداف این تحقیق عبارتند از:

-          بررسی میزان تأثیر آموزش روان نمایشگری بر سطح سلامت عمومی دانشجویان مراجعه کننده به مرکز مشاوره

-          بررسی میزان تأثیر آموزش روان نمایشگری بر میزان شکایت جسمانی دانشجویان مراجعه کننده به مرکز مشاوره

-          بررسی میزان تأثیر آموزش روان نمایشگری بر میزان اضطراب دانشجویان مراجعه کننده به مرکز مشاوره

-          بررسی میزان تأثیر آموزش روان نمایشگری بر میزان نارساکنش وری اجتماعی دانشجویان مراجعه کننده  به مرکز مشاوره

-          بررسی میزان تأثیر آموزش روان نمایشگری بر میزان افسردگی دانشجویان مراجعه کننده به مرکز مشاوره

فرضیه های پژوهش عبارتند از:

-          آموزش روان نمایشگری بر سطح سلامت عمومی دانشجویان مراجعه کننده به مرکز مشاوره تأثیر می گذارد.

-          آموزش روان نمایشگری بر میزان شکایت جسمانی دانشجویان مراجعه کننده به مرکز مشاوره تأثیر می گذارد.

-          آموزش روان نمایشگری بر میزان اضطراب دانشجویان مراجعه کننده به مرکز مشاوره تأثیر می گذارد.

-          آموزش روان نمایشگری بر میزان نارساکنش وری اجتماعی دانشجویان مراجعه کننده به مرکز مشاوره تأثیر  می گذارد.

-          آموزش روان نمایشگری بر میزان افسردگی دانشجویان مراجعه کننده به مرکز مشاوره تأثیر می گذارد.

برای تعیین جامعه و نمونه پژوهش نیز ابتدا 20 نفر از دانشجویانی که به مرکز مشاوره موسسه مراجعه کرده اند به طور تصادفی سیستماتیک انتخاب شده ودر گروه 10 نفری آزمایش وگواه قرار گرفتند و سپس پرسشنامه سلامت عمومی به آنان داده شد (پیش آزمون ).

گروه آزمایش در جلسات روان نمایشگری 5جلسه شرکت کرده وپس از اتمام جلسات مجددا دو گروه تحت آزمون سلامت عمومی قرار گرفتند (پس آزمون ).

ابزار این پژوهش مقیاس سلامت عمومی GHQ(گلد برگ و هیلر 1979)وآموزش روان نمایشگری برای انجام تحقیق بوده است .

بحث ونتیجه گیری :

فرضه اول :آموزش روان نمایشگری بر سطح سلامت عمومی دانشجویان مراجعه کننده به مرکز مشاوره تاثیر می گذارد، تأیید شد. بدین معنی که بین نمرات سلامت عمومی آزمودنی های دو گروه آزمایش و گواه تفاوت معنی داری مشاهده شد و این تفاوت ناشی از تأثیر متغیر مستقل بوده است. در تحقیقی که Eyad El Sarral   Abv  Tawahia Thabet A.A  اثربخشی روان نمایشگری را بر ارتقای سلامت روان دانش آموزان فلسطینی در زمان جنگ غزه آزمودند، نتایج مشابهی به دست آمد به طوری که تفاوت معنی داری بین نمره کلی و مشکلات سلامتی نوجوانان بعد از یک هفته مداخله درمانی مشاهده شد.

معلمان مدرسه نیز تغییر و بهبود در سلامت دانش آموزان را بعد از شرکت در این مداخله درمانی تأیید کردند. به طور کلی یافته ها نشان می دهد روان نمایشگری در زمان جنگ غزه بسیار مؤثر بوده و موجب ارتقای روحیه و سلامت نوجوانان شده است.

فرضیه دوم: آموزش روان نمایشگری بر میزان شکایت جسمانی دانشجویان مراجعه کننده به مرکز مشاوره تأثیر می گذارد تأیید شد. بدین ترتیب می توان گفت کاهش میزان شکایت جسمانی آزمودنی ها ناشی از تأثیر متغیر مستقل بوده است.

فرضیه سوم: آموزش روان نمایشگری بر میزان اضطراب دانشجویان مراجعه کننده به مرکز مشاوره تأثیر می گذارد، تأیید شد بدین ترتیب با توجه به تفاوت معنی دار میانگین نمرات دو گروه آزمودنی گواه و آزمایش می توان گفت متغیر مستقل یا آزمایشی بر متغیر وابسته تأثیر گذاشته است. مهدی خانبانی ذلنشجوی دکتری روانشناسی در تحقیقی با همکاری غلامعلی افروز به بررسی "اثربخشی روان نمایشگری در کاهش اضطراب هنرجویان دختر و پسر" پرداخته است که نتایج آن با تحقیق حاضر مشابهت دارد، نتایج این پژوهش نشان داد که جلسات روان نمایش گری در کاهش اضطراب هنرجویان تأثیر معنی داری دارد و این اثر مربوط به هر دو گروه آزمایشی دختر و پسر است.

فرضیه چهارم: آموزش روان نمایشگری بر میزان نارساکنش وری اجتماعی دانشجویان مراجعه کننده به مرکز

پژوهشگران : - مجید امرایی :(نمایش درمانگر) -  افسانه مهدوی :(روانشناس )